16. SİTE APARTMAN KURUM BAHÇELERİ HAYVANLARIN YAŞAM ORTAMIDIR.

A-) HAYVANSEVERLERE BİLGİLENDİRME:
Ahlaksız ve adaletsiz bir savaş var, bu gariban hayvanlar ile Site-Apartman Yönetimleri arasında. Yaşam alanlarını gasp ettikleri hayvanların site apartman kurum bahçelerine sığınmalarına bile izin vermiyor, zehirliyor, torbalayıp atıyor, onlara bakan gönüllüleri engellemeye çalışıyorlar.

Oysa Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİNDE, a) “Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder” denmektedir. Yani, hayvanların kendi doğal güdü ve yetenekleri ile girip yaşamlarını sürdürdükleri, “özel veya kamuya ait ayırımı olmadan” tüm ağaçlı alanlar, bahçeler ve açık alanlar dahil olmak üzere her HER YER”, kedi ve köpeklerin “doğal olarak yaşadıkları” yerler yani “yaşama ortamları” dır. Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, “hayvanın doğal olarak yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI” olarak tanımlamıştır.

 1. Bu hükümden yola çıkarak, apartman veya sitenizde veya kurum bahçe alanlarında başta kediler olmak üzere hayvanların istenmemesi durumunda, aşağıda yasa maddelerinin ihtiva eden ÖRNEK yazıyı ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNEyollayıp müdahale etmelerini, şahıslara SÖZLÜ ve YAZILI olarak yasal uyarıda bulunmalarını, tekrarı halinde idari para cezası kesileceğini bildirilmesini talep ediniz.
 2. ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE, şikayete konu site-apartman- kurumun bulunduğu bölgedeki sokak ve parklaraüzerinde Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu da konarak “Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’yasal mesajını içeren yasal uyarı afişleri, tabelalar, bilboardlar konmasını talep edin. Ayrıca, ‘’Hayvanlara İşkence Yapan Kişileri Yüce Allah Rahmetinden Uzak Kılsın. Hz.Muhammed (S.A.V)” hadisini de içermesini ve konacak yerlerin gönüllülerle birlikte tespit edilmesini ve asılmasının sağlanmasını TALEP EDİNİZ.
 3. Orman Su Müdürlüğüne olan yazınızı, site apt kurum YÖNETİMİNE VE KİŞİLERE,“komşuluk hakkı ve hukuku çerçevesinde sorunlar çözülemezse, hayvan hakları derneklerinin devreye girerek, evlerde, ortak alanlarda, imar planına AYKIRI olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmaları, personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden ve sakinlerden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa onları tespit ederek yasal şikayetlerde bulunarak, belediyeden ve ilgili kurumlardan, İMAR PLANINA ve İDARİ İŞLERE aykırı hususların ve MALİ gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağının da bilinmesini isteriz.” ifadesini içeren ÜST YAZI İLE, gönderebilirsiniz.
  SİTE-APT SORUN YAŞANDIĞINDA ORMAN SU İŞLERİNE GÖNDERİLECEK OLAN RESMİ MÜRACAAT

YAZISINI ÇOK DİKKATLE OKUYUN, SORUNUNUZU EKLEYEREK UYARLAYIP YOLLAYIN. AMA DİKKATLE OKUYUN.

 

 

 

 

 

 

 

KONU: Özel veya genel alanları YAŞAM ORTAMI olarak seçmiş kedi ve köpeklerin gözetilip korunmasının sağlanması, onlara yasal hak olarak bakan gönüllülerin desteklenerek teşvik edilmesi hk.

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kuruluş Yönetmeliği, Hayvanların Korunmasına ilişkin Uluslararası Sözleşmeler.

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Site, apartman, Üniversite, Firma veya kuruluşların, geniş bahçeli alanlarında yaşayan kedi ve köpekler, yönetimler tarafından bu yaşam alanlarından torbalanıp atılmakta, kötü muameleye maruz kalmakta, yasal hak olarak onları doyuran ilgilenen gönüllülere de zorluklar çıkartılmaktadır. Bu (((((((site, apartman, üniversite ve kuruluşlar,)))))))) hayvanların yaşam alanlarını gasp etmekle kalmayıp, onların geniş bahçelerdeki varlıklarını da yok etmeye çalışmaktadırlar. (((((BURADA YAŞANAN SORUNLAR YAZILACAK))))))))

Bizim hayvanları beslememizi engellemelerinin yanında, alanımızdaki hayvanlar da bu kişilerden gelecek ŞİDDET tehlikesi altındadır. Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği’nin MADDE 21/1/d şıkkı sahipsiz hayvanların korunması ve beslenmesine ilişkin gönüllülere de görev vererek yetkilendirmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu uygulayıcı kurumu olan müdürlüğünüzün, aşağıdaki YASA MADDELERİ gereği olarak, hayvanların bu bahçeli alanlarda yaşamalarının YASAL HÜKÜM olduğunun yönetim ve kişilere bildirmesi, bu bu hayvanların korunması, gözetilmesi, bakılması ve kötü muameleden uzak tutulması için gerektiğinde idari işlem yapması, idari para cezası kesmesi yasa gereğidir.

Aşağıdaki yasa maddeleri bu konuda AÇIK HÜKÜMLER içermektedir:

 1. Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİhayvanların YAŞAM ORTAMINI “Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder.” olarak tarif eder.

BU 3. MADDEYE GÖRE, “sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan ağaçlı, yeşil bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere her HER YER” kedi ve köpeklerin “doğal olarak yaşadıkları” yerler yani “yaşama ortamları” dır. Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanın yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI olarak tanımlamıştır. Hayvanın yaşamak için seçtiği her yer onun doğal yaşam ortamıdır.

 1. Hayvanları Koruma Kanunu 18. MADDESİNDEise “Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.” hükmü vardır.

BU 18. MADDEYE GÖRE, özel veya genel alan olarak bir ayırım yapmadan, kedi ve köpeklerin “bulundukları bölge ve mahal” her neresi ise, orada yaşamalarının bu yasa ile güvence altına alındığını ve orada yaşamaları için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve gönüllülere sorumluluk ve görev verildiği açıkça belirtilmiştir.

 1. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ,hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilke olarak “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır” demektedir.

BU 4. MADDEYE GÖRE, türüne özgü hayat şartları, yani doğal olarak yaşam ortamı olarak seçtiği mahal her neresi ise, orada kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalı diyerek, kanunun uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerine sorumluluk ve görev vermektedir.

 1. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, “c)Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır” hükmünü içermektedir.

BU 4. MADDE (c) ŞIKKINA GÖRE, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüğü, özel alan veya kamu alanı olarak ayırmadan, hayvanın yaşam alanı olarak seçtiği bölge veya mahal her neresi ise, orada yaşaması, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

 1. Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, “d)Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. ” hükmünü içermektedir.

BU 4. MADDE (d) ŞIKINA GÖRE, bir bölgeyi kendine yaşam ortamı olarak seçmiş ve orada yaşayan kedi ve köpeklere bakan gönüllü veya STK ların desteklenerek teşvik edilmesi yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevidir.

 1. Bu yasa maddeleri yanında, ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu 1. MADDESİolan “Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır” hükmünü içermektedir.

BU Kanunun 1. MADDESİNE GÖRE, Özel-genel tüm alanlarda yaşayan kedi ve köpeklerin yaşamını desteklemesini, onlara bakan gönüllülere destek vererek teşvik edilmesi de müdürlüğünüzün görevidir.

 1. 7. Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde 5 – (1) ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ …. f)“Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdür.” hükmü vardır.

BU Kanun Yönetmeliğinin 5. MADDESİNE GÖRE, kanun hükümlerinin gönüllüler ile iletişim içinde, tabela, afiş, bilboard, broşür, yasal uyarılı klübeler, suluklar gibi materyaller ile topluma duyurulması müdürlüğünüzün görevidir.

 1. MADDE 20 ve 21e göre sahipsiz hayvanların toplatılması, tedavisi, bakım ve beslenmesine yönelik ESASLAR belirtilmiş ve sadece BELEDİYELER yetkili kılınmıştır.

BU Kanun Yönetmeliğinin 20. ve 21. Maddelerine göre, belediyelerin eğitilmiş ve yetkili ekipleri dışında hiç bir kurum veya kuruluş, sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz, bir yerden bir yere taşıyamaz. “Site, apartman, resmi ve özle kurum görevlilerinin kedi ve köpeklerin yerini değiştirmesi, başka yerlere götürmesi, toplaması yasa ihlali olduğu”  müdürlüğünüzce site-apt-özel ve resmi kurum yönetim ve mensuplarına YASAL UYARI ve BİLGİLENDİRME kapsamında yazılı olarak duyurulması müdürlüğünüzün görevidir.

BU BAĞLAMDA TALEPLERİMİZ:

 1. a) Hayvanlara besleme yapmanın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yasal bir hak olduğunu, besleme yapan gönüllülere de engel olmanın yasanın ihlal edilmesi demek olduğunun YÖNETİME ve KİŞİLERE kurumunuzca anlatılmasını, yukarıdaki belirttiğimiz 7 Yasa Maddesi hakkında bilgilendirme yapılmasını, ayrıca “Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal uyarısının “yazılı ve sözlü olarak” yapılmasını talep ediyorum.
 2. b) Site yönetimi ve gönüllüleri bir araya getirerek ORTAK ÇÖZÜMLER bulunması bağlamında, her iki tarafında üzerinde anlaşacağı alanlara hayvanlar için bakanlıkça yapılmış olan su kapları ve kedi evcikleri konmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
 3. c) Hayvanların site alanlarına sığınmasının bir sebebi de, bu bölgede dışarıda hayvanlar için suluk ve beslenme odaklarının, kedi evlerinin olmamasıdır. Hayvanlar aç kaldıkları için, bir lokma, bir yudum su ve kışın da sığınacak yer bulma umudu ile site apartman kurum bahçelerine sığınmaktadır. Bunun için, müdürlüğünüzce belediye ile iletişim kurularak bölgemizdeki park, uygun alanlar ve uygun sokaklara YASAL UYARI TABELALI SULUKLAR, beslenme ve sığınma kulübeleri konmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Sokak ve parklarda uygun alanlarda bu tür yaşamı destekleyici üniteler yapılması durumunda, hayvanların site apt kurum bahçelerine gelme ihtiyaçları büyük ölçüde kalmayacaktır.
 4. d) Hayvanların site apt kurum bahçelerine sığınmalarının bir sebebi de, kanundan haberi olmayan insanların, sokaklarda bu hayvanlara ŞİDDET UYGULAMASI, ONLARIN BESLENMESİNE ENGEL OLMALARI ve besleme yapan gönüllülere de engel olmalarıdır. Buna karşı, Orman Su İşleri Müdürlüğünüzce, bölgemize topluma bilgilendirme yapılıp farkındalık sağlanması amacıyla YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ takılmasını, üzerinde Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu da konarak “Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal mesajını içermesini talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İSİM,

TC KİMLİK…