20. Orman SU İşleri Müdürlüğüne: Besleme Yaptığım Kamuya Ait Alanlarda Engellenmem Hususunda Yasal Uyarı ve Destek Talebi

 1. Orman SU İşleri Müdürlüğüne: Besleme Yaptığım Kamuya Ait Alanlarda Engellenmem Hususunda Yasal Uyarı ve Destek Talebi

 

KONU: Kamuya ait sokak ve kaldırımlarda, alanlarda besleme yapmamı engelleyen kişilere yasal uyarı ve bölgede genel çalışma talebim.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Hayvanların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeler

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına, Emniyet Müdürlüğüne, Orman Su İşler Bölge ve İl Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Yasal hakkım olarak çevremdeki kedi ve köpekleri, sokaklar ve uygun alanlarda doyurmakta, genel durumlarını da takip ederek yaşamlarına katkıda bulunmaktayım. Beslemelerimi çevre temizliğine dikkat ederek yapmaktayım. (((Aynı zamanda Yerel Hayvan Koruma Görevlisiyim.)))

Fakat, bu hayvanları beslememiz, su ve mamalarını koymamız engellenmektedir…… (((BURADA KİM NASIL ENGELLİYORSA BURADA filan adresteki filan kişiler tarafından, bize şu şu şekilde müdahalede bulunularak engellenmeye çalışılmaktadır GİBİ ANLATIN))) 

 

Bu durumda, hem bizim “yasal hakkımızı kullanma özgürlüğümüz” ihlal edilmekte, hem de Hayvanları Koruma Kanunu ihlal edilmektedir.

Bizi engellemelerinin yanında,  bölgemizdeki hayvanlar da bu kişilerden gelecek ŞİDDET tehlikesi altındadır.

Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği’nin MADDE 21/1/d şıkkı sahipsiz hayvanların korunması ve beslenmesine ilişkin 

gönüllülere de görev vererek yetkilendirmiştir.

 

Hem şikayetime konu olan durum ve şahıs hakkında hem de bölgemizdeki hayvanların genel güvenliği hakkında aşağıdaki 

hususların yerine getirilmesini talep ediyorum.

 

 1. Sahipsiz hayvanlara besleme yapmanın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yasal bir hak olduğunu, 

besleme yapan gönüllülere de engel olmanın yasanın ihlal edilmesi demek olduğunun bu şahsa kurumunuzca  anlatılmasını, ayrıca 

“Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları 

Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal uyarısının “yazılı ve sözlü olarak” yapılmasını talep ediyorum.

 1. Orman Su İşleri Müdürlüğünüzce, bölgemize topluma bilgilendirme yapılıp farkındalık sağlanması amacıyla YASAL UYARI AFİŞLERİ

ve TABELALARININ takılmasını, üzerinde Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu da konarak “Sokaklar Sahipsiz
Hayvanların Yaşam Alanlarıdır.  Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’  yasal mesajını içermesini talep ediyoruz.

 1. Bu YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ konulacağı yerlerin bu bölgede besleme yapan biz gönüllülerle  birlikte tespit
  edilmesini ve asılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
 2. 4. Bu bölgede yaşayan hayvanların, özellikle susuz kaldığında insan peşinden bir yudum su için gitmesi şikayetleri artırmaktadır.
  Bu nedenle, hem şikayetlerin azalması hem de hayvanların şiddete karşı korunması için, kurumunuzca belediyeye yazı yazılarak uygun yerlere  YASAL UYARI TABELALI SULUKLAR  koymasının sağlanmasını  talep ediyorum.
 3. İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi olan Müftülüğe, kurumunuzca yazı yazılarak ‘’Hayvanlara İşkence Yapan Kişileri Yüce Allah Rahmetinden Uzak Kılsın. Hz. Muhammed (S.A.V)” hadisinin  vatandaşa anlatılarak, hayvanlara merhamet edilmesi konusunun işlenmesinin sağlanmasını talep ediyorum.
 4. MADDE 20’ye göre Sahipsiz hayvanlara ilişkin her türlü işlem yasanın uygulayıcı kurumları olan Valilik Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyelere verilmiştir. Belediyelerin eğitilmiş ve yetkili ekipleri dışında hiç bir kurum veya kuruluş, sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz, bir yerden bir yere taşıyamaz. “Site, apartman, resmi ve özle kurum görevlilerinin kedi ve köpeklerin yerini değiştirmesi, başka yerlere götürmesi, toplaması yasa ihlali olduğu bilgisinin”  YASAL UYARI  içinde yer almasını talep ediyorum.
 5. MADDE 21 e göre, belediyelerin de kedi ve köpekleri toplaması kanunla NET BİR ŞEKİLDE belirlenmiş ve sınırlanmıştır. Belediyeler de kedi ve köpekleri sadece KISIRLAŞTIRMA amacı ile toplar, kısırlaştırır, bakım ve tedavisini yapar ve sonra ALDIĞI YERE bırakır. Belediye de toplamayı gelişigüzel yapamaz, yasa maddelerini uygulamak zorundadır. Kediler için özel merkezi olmayan belediye KISIRLAŞTIRMA AMACIYLA DA OLSA KEDİ TOPLAYAMAZ. Hiç bir hayvanın yeri keyfi olarak değiştirilemez, hayvan doğası gereği alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamı kanunlar ile devlet tarafından desteklenir. Şikayete bağlı olarak KÖPEK veya KEDİLER alınamaz, yeri değiştirilemez. Isırık olması durumunda, alınan hayvan 10 gün müşahede altında tutulur ve 10 günün sonunda alındığı yere bırakılır. Dar küçük bölmelere konan hayvanların agresifleştiği göz önüne alınarak, müşahede altına alınan hayvanların rahatça hareket edip, koşabilecekleri büyüklükte YERLERE konması önemlidir.Bu bilgilerin de muhataplara verilmesini, bu nedenle belediyelerin “hayvanların alınması, başka yere atılması” talebi ile aranmasının da, belediyeden YASAYA AYKIRI talepte bulunulması demek olduğunun da YASAL UYARI içinde yer almasını talep ediyorum.Bu taleplerimize ve müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süre içerisinde tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

TC KİMLİK İSİM

YASAL DAYANAK:

1.) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını YASAL güvence altına almıştır.

2.) Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİ hayvanların YAŞAM ORTAMINI “Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder.” olarak tarif eder. BU 3. MADDEYE GÖRE, “sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere HER YER kedi ve köpeklerin “doğal olarak yaşadıkları” yerler yani “yaşama ortamları” dır. Her sokak hayvanının yaşadığı semte/alana ait bir sokak/mahalle/site sakini olduğunu belirtmiştir.

3.) Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDEYE GÖRE, türüne özgü hayat şartları, yani doğal olarak yaşam ortamı olarak seçtiği mahal her neresi ise, orada kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalı diyerek, kanunun uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerine sorumluluk ve görev vermektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ ŞIKLARI. 

MADDE  b), bendi hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilke olarak “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır” demektedir.

MADDE  c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır” hükmünü içermektedir. (c) ŞIKKINA GÖRE, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüğü, hayvanın yaşam alanı olarak seçtiği bölge veya mahal her neresi ise, orada yaşaması, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

MADDE “d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. ” şeklinde kayda geçmiş ve doyurma faaliyetlerinin hayvanseverlerin YASAL HAKKI ve GÖREVİ olduğunu işaret etmiştir.Yani; sahipsiz sokak hayvanlarını doyurmak sadece “VİCDANİ GÖREV” değil; aynı zamanda “KANUNİ HAK”tır.!  (d) ŞIKINA GÖRE, bir bölgeyi kendine yaşam ortamı olarak seçmiş ve orada yaşayan kedi ve köpeklere bakan gönüllü veya STK ların desteklenerek teşvik edilmesi yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevidir.

4.) Hayvanları Koruma Kanunu 18. MADDESİNDE, “Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.” ve “Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler  olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.” hükmü vardır.
18. MADDEYE GÖRE, kedi ve köpeklerin “bulundukları bölge ve mahal” her neresi ise orada yaşamalarının bu yasa ile güvence altına alındığını ve orada yaşamaları için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi gönüllülere sorumluluk ve görev verildiği açıkça belirtilmiştir.